• Czym jest Oazowy Wolontariat Misyjny?

Oazowy Wolontariat Misyjny (dalej OWM) rozpoczął się w 2007 r. od prośby ks. Biskupa Janusza Kalety z Kazachstanu o przyjazd do Administratury Apostolskiej Atyrau animatorów z Ruchu Światło-Życie, który w tym czasie zgłębiał jako hasło roku słowa „Idźcie i głoście”. Zrodził się więc on jako odpowiedź na Wielki Nakaz Misyjny dany nam przez Jezusa Chrystusa, a przypomniany członkom Ruchu jako zadanie podstawowe dla każdego z nas. Diakonia Misyjna pragnie posyłać wolontariuszy misyjnych wszędzie tam, gdzie nasz Ruch będzie mógł służyć swoim charyzmatem.

 • Kto może zostać wolontariuszem misyjnym?

Aby wyjechać jako wolontariusz z ramienia Diakoni Misyjnej należy spełnić następujące kryteria:

Młodzież:
– ukończone 18 lat
-zgoda rodziców (niezależnie od wieku)
– ukończona formacja podstawowa Ruchu Światło-Życie
– KODA
– pozytywna opinia moderatora diecezjalnego


Małżeństwa:
– przynajmniej I stopień Oazy Rodzin
– pozytywna opinia moderatora diecezjalnego

 

 • Decyzja o wyjeździe

Osoba, w sercu której rodzi się gotowość do wyjazdu na misje powinna dokładnie rozeznać na modlitwie i najlepiej również w rozmowie ze spowiednikiem bądź kierownikiem duchowym czy jest to powołanie misyjne, jakie są motywacje pragnienia wyjazdu i czy jest ono zgodne z wolą Bożą. Decyzja o wyjeździe na misje powinna być w pełni świadoma, dobrowolna, a także stała.

Wolę wyjazdu w charakterze wolontariusza misyjnego należy zgłosić pisemnie do odpowiedzialnego za Centralną Diakonię Misyjną. W takim podaniu należy przedstawić swój życiorys, uwzględniający drogę formacyjną w Ruchu Światło-Życie oraz predyspozycje (znajomość języków, umiejętności, doświadczenie zawodowe bądź wolontariackie). Samo zgłoszenie chęci wyjazdu nie jest równoznaczne ze zgodą na wyjazd, którą wydaje odpowiedzialny CDMis po zasięgnięciu opinii Moderatora Diecezjalnego Ruchu Światło-Życie diecezji, z której pochodzi kandydat na wolontariusza, a także po konsultacji z przełożonym placówki docelowego wyjazdu. Wolontariusz oprócz wymogów stawianych przez Diakonię Misyjną musi również spełniać oczekiwania placówki misyjnej, na którą zamierza wyjechać.

Po zakwalifikowaniu wolontariusza na wyjazd długoterminowy zostanie wspólnie ustalone miejsce oraz szczegóły wyjazdu misyjnego.

 • Przygotowanie do wyjazdu

Plan pracy rocznej

Wolontariusz przed rozpoczęciem przygotowań do wyjazdu wraz z Koordynatorem Oazowego Wolontariatu Misyjnego (wyznaczonego z ramienia CDMis) opracowuje plan pracy rocznej, czyli plan konkretnego przygotowania do wyjazdu uwzględniający formację ludzką, duchową, oazową i misyjną. Powinien jasno określić cel, jaki sobie stawia do osiągnięcia na koniec roku formacyjnego.

 • Formacja

Formacja jest ustalana z koordynatorem indywidualnie dla każdego kandydata, jednak z reguły trwa rok czasu i rozpoczyna się we wrześniu. Uwzględnia ona formację:

 • ludzką 
 • duchową
 • oazową
 • misyjną 

Wolontariusz przede wszystkim kontynuuje swoją formację w małej grupie względnie kręgu, dba o swój rozwój duchowy, a oprócz tego zobowiązany jest do uczestnictwa w comiesięcznych spotkaniach diakoni misyjnej oraz udziału w dodatkowych spotkaniach przygotowujących:

– Oaza Modlitwy Diakoni Misyjnej (na jesieni), ma być to czas modlitwy i rozeznawania zarówno dla wolontariusza jak i dla diakonii misyjnej

– Spotkanie OWM (zima)

– Oaza Jedności Diakonii Misyjnej (wiosn)

– w przypadku osób wyjeżdżających do posługi na Wschód obowiązkowy jest udział w organizowanym przez Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie „Spotkaniu formacyjnym dla osób duchownych, konsekrowanych i wolontariuszy świeckich skierowanych do pomocy Kościołowi katolickiemu na Wschodzie” (latem)

 • Przygotowanie praktyczne

Polega m. in. na zbieraniu pomysłów do zabaw z dziećmi, zbiórce materiałów potrzebnych na misjach, samodzielnej lub wspólnej nauce języka, specjalistycznych kursach językowych, przygotowaniu krótkiego informatora dla wyjeżdżających w następnych latach. W tym celu wolontariusze powinni co najmniej pół roku przed wyjazdem znać placówkę, do której wyjadą i nawiązać kontakt z osobami, które były już na misjach i kontaktować się z tymi, którzy są tam aktualnie.

 • Dokumentacja

Wolontariusz jest zobowiązany zebrać i przekazać odpowiedzialnym za OWM najpóźniej miesiąc przed swoim wyjazdem następujące dokumenty:

 • zgoda rodziców na wyjazd (niezależnie od wieku wolontariusza)
 • podpisany kontrakt
 • dwa zdjęcia
 • kopia paszportu i dowodu osobistego
 • opinia odpowiedzialnych za ośrodki, w których wolontariusz pracował w ciągu roku
 • zaświadczenie lekarskie dotyczące aktualnego stanu zdrowia (w razie potrzeby badanie psychologiczne)

Niedostarczenie w przewidzianym czasie tych dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją kandydata z wyjazdu.

 • Finanse

Koszty podróży, ewentualnych szczepień i ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków pokrywane są przez wolontariusza, placówka misyjna pokrywa koszty utrzymania w czasie pobytu na misjach. Ponieważ wolontariusz posyłany jest przez Ruch Światło-Życie w diecezji, z której pochodzi dlatego to miejscowa wspólnota powinna zatroszczyć się o pomoc w sfinansowaniu wyjazdu swojego reprezentanta. Diakonia Misyjna pośredniczy w zakupie biletów lotniczych, a także pomaga w szukaniu środków finansowych, nie jest jednak za to odpowiedzialna bezpośrednio.

 •  Posłanie

Wolontariusz wyjeżdżający na wyjazd długoterminowy powinien w porozumieniu z OWM i Moderatorem Diecezjalny ustalić termin posłania w swojej diecezji, najlepiej w czasie Dnia Wspólnoty, bądź innego wydarzenia gromadzącego Ruch Światło-Życie w swojej diecezji.

 • Pobyt na misjach

Podczas misji od wolontariusza oczekuje się: lojalności, zaangażowania, stosowania się do wskazówek odpowiedzialnego za placówkę misyjną oraz działania w zgodzie z zawartą umową.

Wolontariusz przebywając na misjach jest zobowiązany do kontaktu z OWM i przesyłania kwartalnego sprawozdania ze swojej działalności (wg wysłanego formularza), w miarę możliwości zamieszczania informacji i zdjęć na stronie diakoni misyjnej.

W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek poważnej trudności związanej z wypełnianiem jego misji, zdrowiem bądź zagrożeniem życia, wolontariusz jest zobowiązany natychmiast i w pierwszym rzędzie poinformować o tym OWM.

 • Powrót

Wolontariusz, w czasie nie dłuższym niż jeden miesiąc od powrotu z misji, zobowiązany jest skontaktować się z OWM, odbyć rozmowę podsumowującą wyjazd oraz ustalić możliwości dalszego zaangażowania i współpracy.

Po powrocie z wyjazdu wolontariusz powinien napisać raport ze swojej pracy z uwzględnieniem: miejsca pobytu, charakteru pracy, warunków kulturowych, pozytywnych i negatywnych doświadczeń oraz wytycznych dla kolejnych wolontariuszy jadących na tę samą placówkę. Powinien także przygotować rzetelną prezentację multimedialną, która będzie wykorzystywana w przyszłości.